Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego XOXO WiFi;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.xoxowifi.com, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
5. Urządzenie – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym;
6. Umowa najmu – umowa najmu Urządzeń w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu pomiędzy Klientem a XOXO WiFi;
7. Ustawa o prawach Klienta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zawarcia Umowy najmu, które stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 

II. Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.xoxowifi.com.
2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy XOXO WiFi, działający pod adresem www.xoxowifi.com, prowadzony jest przez firmę: XOXO Solutions Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, Ziemowita 9/10, 92-413 Łódź, NIP: 728-283-53-27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łódź- Śródmieście pod numerem KRS: 0000768487
4. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania Umowy najmu z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient: komputer, laptop, telefon komórkowy z systemem Windows, Android, IOS.
6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, XOXO WiFi zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. Potencjalni Klienci zostaną o tym powiadomieni.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.xoxowifi.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
9. Klient, dokonując Zamówienia na stronie www.xoxowifi.com, oświadcza, że zapoznał się z całą zawartością strony, a w szczególności z Regulaminem, Polityką prywantości i informacjami technicznymi opisanym w FAQ.
 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


1. XOXO WiFi zajmuje się wynajmem mobilnych routerów z dostępem do internetu, które mogą być używane na terytorium ponad 130 krajów na całym świecie. Klient, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i po jego zaakceptowaniu, składa Zamówienie bez dokonania rejestracji.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług. W szczególności podejmowane są środki, które mają zapobiec pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych w Internecie przez osoby nieuprawnione.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla XOXO WiFi;
- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 

IV. Procedura zawarcia Umowy najmu


1. W celu zawarcia Umowy najmu za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy wejść na stronę internetową www.xoxowifi.com i dokonać wyboru Urządzeń, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Urządzeń przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. Najem urządzenia jest możliwy na okres od 4 do 90 dni.
4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego "Złóż zamówienie i zapłać" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Urządzenia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie składanego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Urządzeń lub usług, łączną cenę oraz wszystkie pozostałe koszty.
6. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego "Złóż zamówienie i zapłać".
7. Informacje o Urządzeniach podane na Stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty, w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy najmu. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z XOXO WiFi Umowy najmu, zgodnie z treścią Regulaminu, co stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. XOXO WiFi przyjmuje ofertę Klienta przez potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Umowa najmu zostaje zawarta z chwilą wpływu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta. Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Umowy najmu.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.xoxowifi.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez Internet.


V. Dostęp do internetu


1. XOXO WiFi podejmie wszelkie starania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i pełnej łączności Klientowi przez cały czas trwania usługi. Jednak ze względu na charakter technologii mobilnej XOXO WiFi nie może zapewnić nieprzerwanego, bezbłędnego dostępu do Internetu.
 2. XOXO WiFi nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie dostępu do sieci z powodu ograniczonej dostawy Internetu (pod warunkiem, że jest to tylko tymczasowe); lub awarii publicznych urządzeń telekomunikacyjnych lub energetycznych; lub przy specjalnych warunkach urbanistycznych (np. użycie w pociągach lub pod ziemią).
Partner usług telekomunikacyjnych XOXO WiFi może zawiesić usługi, jednakże XOXO WiFi dokłada wszelkich starań, aby wszystkie takie zawieszenia były ograniczone do minimum. XOXO Wifi zobowiązuje się również do zawiadomienia Klienta o ograniczeniu dostępu do sieci w takich sytuacjach jak np.:
  A) przeprowadzanie konserwacji lub testowania sieci;
  B) wszelkie awarie techniczne sieci;
 C) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci lub zmniejszenie częstości występowania nadużyć finansowych;
  D) zidentyfikowanie sztucznego napływu ruchu;
  E) konieczność realizowania wyjątków ustawowych.
3. XOXO WiFi gwarantuje, że Urządzenie zostanie dostarczone w dobrym stanie technicznym, ale nie odpowiada za działanie Urządzenia lub działanie Sieci, do której Urządzenie zostanie podłączone.
4. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługa może zostać czasowo przerwana, opóźniona lub w inny sposób ograniczona z różnych przyczyn, w tym między innymi ograniczeń transmisji lub przerw w transmisji, warunków atmosferycznych, ograniczeń systemów informatycznych, zasięgu sieci, lokalizacji, siły sygnału bezprzewodowego, systemu sieciowego lub awarii urządzenia.
5. XOXO WiFi nie jest odpowiedzialne za blokady transmisji/aplikacji/stron dokonywanych przez władze Państw, w którym Klient obecnie się znajduje np.  Chiny (Wielki Firewall Chiński).
6. XOXO WiFi nie gwarantuje poprawnego działania aplikacji Voice over IP (VoIP), takich jak Skype, Google Voice, Viber, itp.,  oraz technologi WiFi Calling, ponieważ poprawne działanie w pełni zależy od stanu infrastruktury sieciowej, który jest poza kontrolą XOXO WiFi.
7. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Klient odpowiada za Urządzenie i zabezpiecza je przed wszelkimi roszczeniami i zobowiązaniami powstałymi w związku z najmem lub niewłaściwym użyciem Urządzenia przez Klienta, osoby trzecie lub usługi świadczone na jego podstawie, niezależnie od tego, czy naruszają postanowienia niniejszej Umowy, czy w jakikolwiek inny sposób. To postanowienie o odszkodowaniu pozostaje w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.
8. Klient nie będzie wysuwać roszczeń wobec XOXO WiFi za jakiekolwiek zobowiązania, straty, szkody (w tym utracone korzyści) lub wydatki jakiegokolwiek rodzaju, zarówno bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe przez Urządzenie lub błąd działania Urządzenia, lub za jakiekolwiek opóźnienia w transmisji danych lub awarię usługi.

Jeżeli przerwa w dostępie do Internetu jest dłuższa niż 24h i wynika ona z winy XOXO WiFi, to za te dni zwracany jest koszt usługi.

 

VI. Wykorzystanie danych oraz zmniejszenie prędkości


Operatorzy, z którymi współpracuje XOXO WiFi, dokładają wszelkich starań, aby zapewnić najlepszą jakość połączenia. Jakość oznacza tutaj stabilność połączenia sieciowego, przesyłanie i pobieranie danych.

Jeśli zużyjesz więcej niż 500MB/1GB/2GB/5GB (w zależności od wykupionego pakietu) w ciągu jednego dnia, możemy być zmuszeni do zmniejszenia prędkości, nie więcej niż 512 kb/s (górna granica prędkości) w przypadku danych pobieranych, oraz nie więcej niż 512 kb/s (górna granica prędkości) w przypadku danych wysyłanych. Mimo przekroczenia tego limitu i zmniejszenia prędkości, wciąż będziesz mógł korzystać ze swojego XOXO WiFi.

 

VII. Dostawa i zwrot


Dostawa:
Podczas składania zamówienia na stronie XOXO WiFi, należy wskazać adres wysyłki (może to być biuro, hotel, apartament itp.), na który zostanie dostarczone wynajmowane Urządzenie. Przesyłka zostanie dostarczona na 1-4 dni przed pierwszym dniem wyjazdu (zgodnie z terminem zaznaczonym w Zamówieniu). Należy wziąć pod uwagę, że firmy kurierskie nie pracują w święta.
Dostawa zamówionych Urządzeń realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, UPS, X-press Couriers i FedEx w zależności od wyboru w formularzu. Informacja o kosztach będzie widoczna podczas procedury zamawiania.

Zwrot Urządzenia po wynajmie:
Wszystkie zwroty powinny być wykonane przez lokalną ekspresową wysyłkę lub inną ekspresową usługę kurierską. Wysyłka Urządzenia nie może nastąpić później niż 3 dni robocze od dnia Zakończenia Najmu. W razie opóźnienia Klienta w wysyłce powyżej 3 dni i niepoinformowania XOXO WiFi o problemach z wysyłką Urządzenia, XOXO WiFi może naliczyć karę umowną w wysokości 10Є za każdy dzień opóźnienia. W razie poniesienia przez XOXO WiFi szkody przenoszącej wysokość ww. kary, XOXO WiFi może dochodzić od Klienta odszkodowania w pełnej wysokości. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Urządzenie powinno zostać zwrócone działające i w dobrym stanie technicznym, bez widocznych śladów użytkowania. Klient przejmuje na siebie wszelkie ryzyko utraty i uszkodzenia urządzenia do momentu dotarcia przesyłki do siedziby firmy.
Zalecamy wybranie wyłącznie "rejestrowanych przesyłek".

Adres do zwrotu Urządzenia:

XOXO Solutions Sp. z o.o.
Bionanopark
Dubois 114/116
93-465 Łódź

VIII. Ceny i metody płatności


1. Ceny Urządzeń podawane są w walutach PLN, EUR, USD.
2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty kartą kredytową za pomocą systemu Paymento (www.payu.pl), przez system PayPal (www.paypal.com) lub przelewem bankowym.
 

IX. Depozyt i rezygnacje


1. Klient upoważnia nas do pobrania depozytu w wysokości 159Є za pełen pakiet XOXO WiFi. Depozyt zostanie pobrany tylko w przypadku utraty lub uszkodzenia Urządzenia. 
 
XOXO WiFi:
  • Pełny pakiet: 159Є
  • Urządzenie: 135Є
  • Multiadapter: 15Є
  • Etui: 

Dodatkowe urządzenia:
  • Power Bank: 15Є
  • Ładowarka samochodowa: 
  • Translator: 125Є

Klient chcący zrezygnować z Usługi bez ponoszenia opłat za anulowanie rezerwacji, musi zrezygnować na 4 dni robocze przed zaplanowaną datą odbioru przesyłki. Klient może anulować zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej:  support@xoxowifi.com.

X. Ubezpieczenie

Ubezpieczenie obejmuje ryzyko utraty/zgubienia Urządzenia oraz wszelkich szkód technicznych i mechanicznych. Ubezpieczenie zmniejsza depozyt o połowę do kwoty 79.5Є za cały pakiet.

XI. Prawo odstąpienia od umowy

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (przykładowy wzór oświadczenia).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY NAJMU
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy najmu)
XOXO Solutions Sp. z o.o.
ul. Ziemowita 9/10,
92-413 Łódź
support@xoxowifi.com
 
Ja, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy najmu.
Data przystąpienia do Umowy najmu: ________________
 
Imię i nazwisko Klienta: _____________________
Adres Klienta: ______________________
 
Podpis Klienta: _______________________

Prawo odstąpienia od umowy

Macie Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (XOXO Solutions Sp. z o.o., Ziemowita 9/10, 92-413 Łódź lub support@xoxowifi.com.) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.


XI. Reklamacje dotyczące Urządzeń

1. XOXO WiFi jako wynajmujący odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w szczególności w art. 664 Kodeksu cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: XOXO Solutions Sp. z o.o., Ziemowita 9/10,92-413 Łódź, support@xoxowifi.com.
3. XOXO WiFi zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni po otrzymaniu urządzenia. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.


XII. Reklamacje działania Usługi najmu

1. XOXO WiFi podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Usługi najmu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości w ciągu maksymanie 24h od momentu zgłoszenia.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić XOXO WiFi o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Urządzenia lub Internetu.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Urządzenia oraz Usługi najmu Klient możne zgłaszać mailem: support@xoxowifi.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 605 627 888.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, numer Urządzenia, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Internetu.
5. XOXO WiFi zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni po otrzymaniu urządzenia. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

XOXO WiFi zwraca koszt usługi za dni, w które wystąpiła przerwa w dostępie do Internetu dłuższa niż 24h i wynika ona z winy XOXO WiFi.


XIII. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

1. Klient, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Klienta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy XOXO WiFi a Klientem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na adres siedziby XOXO WiFi.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Językiem komunikacji pomiędzy Klientem a XOXO WiFi jest język polski.


XIV. Ochrona danych osobowych

Urządzenia sygnowane znakiem XOXO WiFi mają możliwość zdalnej obsługi przez dział wsparcia technicznego. Głównie w celu diagnozy i szybkiego rozwiązywania ewentualnych problemów z łączem internetowym. Z tego powodu, urządzenia te mogą pobierać informacje związane z lokalizacją i czasem działania routera, jak i dane wielkości plików i aplikacji wykorzystywanych przez Urządzenie XOXO WiFi.

Akceptując Umowę najmu mobilnego Urządzenia XOXO WiFi, użytkownik jednocześnie akceptuje powyższe warunki działania urządzenia.

Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.