Regulamin

I. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego XOXO WiFi;
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.polishwifi.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Urządzenie – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Urządzeń w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy XOXO WiFi a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Urządzeń.
 

II. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.xoxowifi.com
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy XOXO WiFi, działający pod adresem www.xoxowifi.com, prowadzony jest przez firmę: PW NETWORK Ziemowita 9/10, 92-413 Łódź, NIP: 728-25-71-727 Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; - warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; - zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Komputer, laptop, telefon komórkowy z systemem Windows, Android, IOS
6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa XOXO WiFi zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.xoxowifi.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
9. Klient dokonując zamówienia na stronie www.xoxowifi.com oświadcza, że zapoznał się z całą zawartością strony a w szczególności ze stroną informacji technicznych FAQ.
 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


1. XOXO WiFi zajmuje się wynajmem mobilnych routerów, które mogą być używane na terytorium ponad 100 krajów z całego świata. Z naszego routera może korzystać jednocześnie pięć urządzeń, bez ponoszenia opłat za roaming danych. Klient składa  zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla XOXO WiFi,
- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 

IV. Zagrożenia i wyjątki


1. Firma XOXO WiFi podejmie wszelkie starania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i pełnej łączności Klientowi przez cały czas trwania usługi. Jednak ze względu na charakter technologii mobilnej nie może zapewnić nieprzerwanego, bezbłędnego serwisu dostępu do Internetu.

 2.
Firma XOXO WiFi w szczególności nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest prawnie odpowiedzialna, w przypadku gdy dostęp do sieci zostanie przerwany lub ograniczony z powodu wstrzymania dostaw Internetu (pod warunkiem, że jest to tylko tymczasowe); lub awarii publicznych urządzeń telekomunikacyjnych lub energetycznych; lub przy specjalnych warunkach urbanistycznych (np. użycie w pociągach lub pod ziemią).
Partner usług telekomunikacyjnych XOXO WiFi może zawiesić usługi jednakże firma XOXO WiFi dokłada wszelkich starań, aby wszystkie takie zawieszenia były ograniczone do minimum i zawiadamiają Klienta o takich sytuacjach np.:

    
A) w celu przeprowadzenia konserwacji lub testowania sieci;
    
B) podczas wszelkich awarii technicznych sieci,
    
C) w przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci lub zmniejszenie częstości występowania nadużyć finansowych;
    
D) gdzie zidentyfikujemy sztuczny napływ ruchu lub
    
E) ze względu na środki w zakresie planowania awaryjnego.

 
3. XOXO WiFi gwarantuje, że urządzenie zostanie dostarczone w dobrym stanie technicznym, ale XOXO WiFi nie może być odpowiedzialny za działanie Urządzenia lub działanie Sieci, do której jest podłączone Urządzenie.

4. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi mogą zostać czasowo przerwane, opóźnione lub w inny sposób ograniczone z powodu różnych przyczyn, w tym między innymi ograniczeń transmisji lub przerw w transmisji, warunków atmosferycznych, ograniczeń systemów informatycznych, zasięgu sieci, lokalizacji, siły sygnału bezprzewodowego, system sieciowy lub awaria urządzenia.

5. XOXO WiFi nie jest odpowiedzialna za blokady transmisji/aplikacji/storn dokonywanych przez władze Państw, w którym klient obecnie się znajduje np. 
Chiny (Wielki Firewall Chiński).

6. XOXO WiFi nie gwarantuje poprawnego działania aplikacji Voice over IP (VoIP), takich jak Skype, Google Voice, Viber, itp., ponieważ  poprawne działanie w pełni zależy od stanu infrastruktury sieciowej, który jest poza kontrolą XOXO WiFi.

7. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za XOXO WiFi i zabezpiecza go przed wszelkimi roszczeniami i zobowiązaniami powstałymi w związku z dzierżawą lub niewłaściwym użyciem Urządzenia przez Klienta lub osoby trzecie lub usługi świadczone na jego podstawie, niezależnie od tego, czy naruszają postanowienia niniejszej Umowy, czy w jakikolwiek inny sposób. To postanowienie o odszkodowaniu pozostaje w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

8. Klient nie będzie wysuwać roszczeń wobec XOXO WiFi za jakiekolwiek zobowiązania, roszczenia, straty, obrażenia, szkody lub wydatki jakiegokolwiek rodzaju (w tym utracone korzyści), zarówno bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe przez Urządzenie lub błąd działania Urządzenia, lub za jakiekolwiek opóźnienie, awarię (taką degradację usługi) lub awarię usług.

Jeżeli przerwa w dostępie do Internetu jest dłuższa niż 24h i wynika ona z winy XOXO WiFi, to za te dni zwracany jest koszt usługi.

 

V. Wykorzystanie danych oraz zmniejszenie prędkości


Operatorzy, z którymi współpracuje XOXO WiFi  dokładają wszelkich starań, aby zapewnić najlepszą jakość połączenia. Jakość oznacza tutaj stabilność połączenia sieciowego, przesyłanie i pobieranie danych.

Jeśli zużyjesz więcej niż 500MB/1GB/2GB/5GB (w zależności od wykupionego pakietu) w ciągu jednego dnia możemy być zmuszeni do zmniejszenia prędkości, nie więcej niż 256 kb/s (górna granica prędkości) w przypadku danych pobieranych, oraz nie więcej niż 128 kb/s (górna granica prędkości) w przypadku danych wysyłanych. Mimo przekroczenia tego limitu i zmniejszenia prędkości, wciąż będziesz mógł korzystać ze swojego XOXO WiFi.

Lista krajów dostępna jest w FAQ

 

VI. Procedura zawarcia Umowy wynajmu


1. W celu zawarcia Umowy wynajmu za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.xoxowifi.com i dokonać wyboru Urządzeń podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Urządzeń przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. Wynajęcie urządzenia jest możliwe na okres od 2 do 90 dni. Okres przedsprzedaży urządzenia wynosi 12 miesięcy od daty bieżącej.
4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Urządzenia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Urządzeń lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
7. Informacje o Urządzeniach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z XOXO WiFi Umowy wynajmu, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8. Umowa wynajmu zawierana jest w języku polskim, angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.xoxowifi.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez Internet.
 

VII. Dostawa i zwrot


Dostawa:
Podczas składania zamówienia na stornie XOXO WiFi, poprosimy Cię o wskazanie adresu wysyłki (może to być biuro, hotel, apartament itp.), na który zostanie dostarczone wynajmowane urządzenie. Przesyłkę prześlemy do wyznaczonego adresu na 1 -4 dni przed przyjazdem do miejsca przeznaczenia. Pamiętaj, że kurierzy nie pracują w weekendy oraz święta.
Dostawa zamówionych urządzeń realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, UPS, FEDEX w zależności od wyboru w formularzu. Koszty i szczegóły dostawy widoczne są na stronie "Zamów".

Zwrot:
Wszystkie zwroty powinny być wykonane przez lokalną ekspresową wysyłkę lub inną usługę kurierską zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi wysyłki, natomiast potwierdzenie wysyłki (stempel pocztowy) nie może być wydany później niż trzy (3) dni po Dacie Zakończenia Najmu. Jeśli zwrot przesyłki będzie trwał dłużej niż 7 dni od okresu zakończenia wynajmu, a klient nie poinformuje nas o kłopotach z dostarczeniem urządzenia, możemy naliczyć dodatkowe opłaty w wysokości 10 Є 8.9 £ 11.6 $ 43 PLN za każdy dzień do momentu otrzymania przez nas sprzętu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Sprzęt powinien zostać zwrócony działający i w dobrym stanie technicznym/wizualnym. Klient przejmuje na siebie wszelkie ryzyko utraty i uszkodzenia urządzenia do momentu dotarcia przesyłki do siedziby firmy. W miarę możliwości zalecamy wybranie tylko i wyłącznie "rejestrowanych przesyłek".

Adres do zwrotu towaru:

PW NETWORK
Ziemowita 9/10
92-413 Łódź
POLAND
 

VIII. Ceny i metody płatności


1. Ceny Urządzeń podawane są w walutach PLN, EUR, USD.
2. Klient ma możliwość uiszczenia kwoty tylko za pomocą karty kredytowej za pomocą systemu Paymento, które należy do PayU (www.payu.pl) bądź systemu PayPal (www.paypal.com).
 

IX. Depozyt i rezygnacje


1. Klient upoważnia nas do wykonania pobrania depozytu w wysokości 200Є 250$ 850PLN za pełen pakiet XOXO WiFi. Kaucja zostanie pobrana tylko w przypadku utraty lub uszkodzenia urządzenia. Klient zostanie obciążony w ciągu jednego miesiąca po zakończeniu umowy najmu.
 
  • XOXO Hotspot:
- Pełny pakiet: 135Є
- Urządzenie: 110Є
- Multiadapter: 15Є
- Etui: 10Є
 
  • Dodatkowe urządzenia:
- Power Bank: 15Є
- Ładowarka samochodowa: 


2.Jeśli chcesz zrezygnować z usługi bez ponoszenia opłat za anulowanie rezerwacji, należy zrezygnować 4 dni robocze przed zaplanowaną datą odbioru. Możesz anulować zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej - napisz do nas support@xoxowifi.com
 

X. Ubezpieczenie


Ubezpieczenie obejmuje ryzyko utraty urządzenia i wszelkich szkód estetycznych lub technicznych. Ubezpieczenie zmniejsza depozyt do kwoty 67.5Є za cały pakiet . W przypadku całkowitej utraty XOXO WiFi, kwota maksymalna, którą możemy obciążyć klienta bez wykupienia ubezpieczenia wynosi 135Є.
 

XI. Reklamacje dotyczące Urządzeń


1. XOXO WiFi jako wynajmujący odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: PW NETWORK, Ziemowita 9/10,92-413 Łódź, support@xoxowifi.com
3. XOXO WiFi zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1. XOXO WiFi podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić XOXO WiFi o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient można zgłaszać pisemnie na adres: PW NETWORK, Ziemowita 9/10, 92-413 Łódź, lub mailem: support@xoxowifi.com
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. XOXO WiFi zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 

XIII. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe


1. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy XOXO WiFi a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy XOXO WiFi a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę XOXO WiFi.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

XIV. Ochrona danych osobowych


Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.