REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Regulamin obowiązuje od 20.12.2019 roku
 
§ 1
 
Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę pod firmą XOXO SOLUTIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Ziemowita 9/10, 42- 413 Łódź, wpisaną do przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000768487, NIP: 7282835327, REGON: 382400344, zwaną dalej „Operatorem”.
 
§ 2
 
Operator prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
 
§ 3
 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 1. Abonent – podmiot, który jest stroną Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Operatorem;
 2. Awaria – uszkodzenie Urządzeń lub Sieci - niewynikające z winy Abonenta - uniemożliwiające świadczenie Usług, z wyłączeniem przerw spowodowanych koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz wynikających z działania Siły Wyższej;
 3. Biuro Obsługi Abonenta/Klienta (BOA/BOK) – jednostka Operatora wyznaczona do obsługi Abonentów w szczególności poprzez telefon, fax, e-mail i inne środki porozumiewania się na odległość;
 4. Cennik - zestawienie opłat dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora w zależności od pakietów danych, stanowiące załącznik do Umowy;
 5. f@ktura – elektroniczna wersja papierowej wersji faktury, wystawiana w postaci pliku PDF;
 6. Faktura – dokument obejmujący opłaty za Usługi;
 7. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, utworzona i działająca zgodnie z przepisami prawa, wnioskująca o świadczenie Usługi;
 8. Konsument – osoba fizyczna wnioskująca o świadczenie Usługi lub korzystająca z Usługi dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu;
 9. Opłata – opłata za Usługi świadczone na rzecz Abonenta, należna Operatorowi;
 10. Sieć – systemy transmisyjne oraz zespół urządzeń radiowych i informatycznych umożliwiających Abonentowi dostęp do Usług;
 11. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, o charakterze zewnętrznym, któremu nie można zapobiec;
 12. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.xoxowifi.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie;
 13. Strona – Operator albo Abonent;
 14. System – system teleinformatyczny dostępny za pośrednictwem Sieci stanowiący zespół urządzeń i oprogramowania należącego lub stosowanego przez Operatora, umożliwiający przetwarzanie i przechowywanie danych;
 15. Umowa – umowa o świadczenie Usług telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy Operatorem a Abonentem na piśmie bądź w formie elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Operatora, o ile Operator umożliwił Abonentowi zawarcie umowy w formie elektronicznej, określająca ich wzajemne prawa i obowiązki;  
 16. Urządzenie – produkt prezentowany w Sklepie internetowym Operatora, za pomocą którego Operator świadczy Usługi;
 17. Usługi telekomunikacyjne – usługi, w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, świadczone Abonentom przez Operatora;
 18. Usługi Internetowe (Usługi) – usługi dostępu do Internetu za pośrednictwem Sieci Operatora;
 19. Usterka – wada techniczna Urządzeń lub Sieci – niewynikająca z winy Abonenta, która powoduje pogorszenie jakości świadczenia Usług Internetowych, lecz nie uniemożliwiająca całkowicie świadczenie Usług Operatorowi;
 20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zawarcia Umowy, które stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 
 
§ 3
 
 1. Niniejszy Regulamin świadczenia Usług Internetowych (dalej jako: Regulamin) określa zakres i warunki świadczenia Usług przez Operatora na rzecz Abonenta.
 2. Regulamin i Cennik stanowią integralną część Umowy, są przekazywane Abonentowi przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Abonenta. Aktualny Regulamin oraz Cennik dostępne są także w siedzibie Operatora oraz na stronie internetowej pod adresem: www.xoxowifi.com.
 3. Informacje o Usługach Stronie internetowej Operatora nie stanowią oferty, w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.
 4. Operator może wprowadzać odrębne regulaminy wraz z cennikami Usług w szczególności związane z organizowanymi promocjami (dalej jako: Regulaminy Promocji).
 5. Postanowienia Umowy oraz Regulaminów promocji, odmienne od postanowień zawartych w Regulaminie, mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
 
§ 4
 
 1. Operator świadczy Usługi na rzecz Abonenta wyłącznie na podstawie Umowy zawartej z Abonentem.
 2. Umowa o której mowa w ust. 1 powyżej może zostać zawarta za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie Internetowej Operatora pod adresem www.xoxowifi.com, poprzez złożenie Zamówienia. Składając Zamówienie Klient może żądać rozpocząć świadczenie Usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.
 3. Złożenie przez Klienta Zamówienia o którym mowa w ust. 2 powyżej stanowi oświadczenie woli zawarcia z Operatorem Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu, co stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 4. Operator przyjmuje ofertę Klienta zawarcia Umowy przez potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, a Umowa zostaje zawarta z chwilą wpływu potwierdzenia Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta. Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Umowy.
 5. Operator może rozpocząć świadczenie Usług na rzecz Klienta przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy na żądanie Klienta złożone przy Zamówieniu, wówczas Klient przyjmuje do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania Umowy przez Operatora.
 6. Klient przy zawieraniu Umowy przekaże Operatorowi następujące dane:
A) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – jej status prawny oraz siedzibę i adres, w szczególności odpis z właściwego rejestru (np.: przedsiębiorców), wypis z ewidencji działalności gospodarczej, dokument potwierdzający nadanie numeru REGON i NIP, adres poczty elektronicznej;
B) w przypadku osoby fizycznej – adres miejsca zameldowania na pobyt stały, numer ewidencyjny PESEL, z podaniem serii i numeru dowodu osobistego, adres poczty elektronicznej;
 1. Operator może odmówić zawarcia Umowy w przypadku:
A) niespełnienia przez Klienta wymogów przedstawienia informacji, o których mowa w § 4 ust. 3;
B) rozwiązania przez Operatora uprzednio zawartej Umowy z Klientem na skutek naruszenia przez Klienta postanowień Umowy lub Regulaminu;
C) zalegania przez Klienta z płatnościami na rzecz Operatora z tytułu świadczenia jakichkolwiek Usług.
 
§ 5
 
 1. Operator umożliwia Abonentowi korzystanie z następujących usług:
A) dostępu do Sieci i usług transmisji danych za pomocą Urządzeń;
B) obsługi serwisowej świadczonych Usług telekomunikacyjnych.
 1. Operator w ramach Opłaty zapewnia Abonentowi dostęp do Sieci.
 2. Rodzaje usług świadczonych przez Operatora, wysokość opłat za dostępne Usługi określa Cennik.
 3. Rodzaj usług świadczonych Abonentowi określony jest w Umowie.
 4. Operator może wprowadzać do oferty nowe usługi, w miarę powstawania nowych możliwości technicznych.
 
§ 6
 
 1. Operator świadczy Usługi 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Świadczenie Usług nie jest jednoznaczne z obsługą serwisową, o której mowa w §14.
 2. Operator świadczy Usługi Internetowe w zakresie istniejących możliwości technicznych. Operator podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i pełnej łączności Usług przez czas trwania Umowy.
 3. Informacje o jakości dostępnych Usług telekomunikacyjnych publikowane są na stronie Sklepu internetowego Operatora.
 4. Operator zobowiązuje się do zawiadomienia Abonenta o ograniczeniu dostępu do sieci w takich sytuacjach jak w szczególności:
A) przeprowadzanie konserwacji lub testowania sieci;
B) wszelkie awarie techniczne sieci;konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci lub zmniejszenie częstości występowania nadużyć finansowych;
C) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci lub zmniejszenie częstości występowania nadużyć finansowych;
D) konieczność realizowania wyjątków ustawowych.
 1. Abonent przyjmuje do wiadomości, że Usługa może zostać czasowo przerwana, opóźniona lub w inny sposób ograniczona z różnych przyczyn, w tym między innymi ograniczeń transmisji lub przerw w transmisji, warunków atmosferycznych, ograniczeń systemów informatycznych, zasięgu sieci, lokalizacji, siły sygnału bezprzewodowego, systemu sieciowego lub awarii urządzenia.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokady transmisji/aplikacji/stron dokonywane przez władze Państw, w którym Abonent obecnie się znajduje np.  Chiny (Wielki Firewall Chiński).
 3. Operator nie gwarantuje poprawnego działania aplikacji Voice over IP (VoIP), takich jak Skype, Google Voice, Viber, itp., oraz technologii WiFi Calling, ponieważ poprawne działanie w pełni zależy od stanu infrastruktury sieciowej, który jest poza kontrolą Operatora.
 4. Wielkość dostępnego pakietu danych, o ile został określony i prędkość przesyłania danych mają wpływ na korzystanie z Internetu, w tym z treści, aplikacji i usług dostępnych w Internecie.
 5. Korzystanie z Internetu, w tym z treści, aplikacji i usług jest lepsze przy większej prędkości. Im mniejsza jest prędkość, tym korzystanie z Internetu jest wolniejsze. Ograniczenie prędkości może oznaczać brak możliwości korzystania z większości treści, aplikacji lub usług dostępnych w Internecie.
 6. Im większy jest dostępny pakiet danych, tym częściej, dłużej i w większej ilości można korzystać z Internetu, w tym z treści, aplikacji i usług dostępnych w internecie. Bardzo mały pakiet danych lub jego brak może uniemożliwić korzystanie z niektórych treści, aplikacji i usług dostępnych w Internecie.
 7. Prędkość transmisji danych wpływa na korzystanie z treści, aplikacji i usług w następujący sposób:
A) dostęp do treści może być uzależniony od prędkości transmisji danych np. transmisja w czasie rzeczywistym, gry sieciowe w czasie rzeczywistym, dostęp do zasobów sieciowych;
B) korzystanie z aplikacji może wymagać odpowiedniej prędkości transmisji danych np. aplikacje wymagające szybkiego przesyłu danych (aplikacje bankowe, aplikacje wykorzystujące transmisję wideo);
C) korzystanie z usług może wymagać odpowiedniej transmisji danych np. usługi wykorzystujące transmisje wideo w czasie rzeczywistym lub gry sieciowe.
 1. Wpływ na jakość usług czynników obiektywnych, niezależnych od Operatora lub występujących po stronie Abonenta takich, jak rodzaj sprzętu komputerowego, interfejsy sieciowe, system operacyjny, rodzaj połączenia z siecią, używane przeglądarki internetowe itp. nie stanowi pogorszenia jakości usługi.
 2. Prędkości transmisji danych (prędkość Usług Internetowych) określone w materiałach marketingowych oraz na stronie internetowej Operatora, są możliwymi do osiągnięcia prędkościami pobierania oraz wysyłania danych. Opisane w zdaniu poprzednim prędkości są prędkościami deklarowanymi oraz jednocześnie prędkościami maksymalnymi.
 3. W stosunku do Konsumentów za nienależyte wykonanie Umowy uznaje się znaczące i stałe lub regularnie powtarzające się odstępstwa od parametrów jakości usługi dostępu do Internetu (w tym prędkości), wskazane w warunkach świadczenia usług, jeśli zostanie to stwierdzone za pomocą mechanizmu monitorowania certyfikowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 4. W ramach Usług Internetowych nie są udostępniane połączenia z numerami alarmowymi
 
§ 7
 
Umowa jest zawierana na czas określony, nie krótszy niż 3 dni oraz nie dłuższy niż 365 dni.
 
§ 8
 
Umowa wygasa w przypadku:
 1. powzięcia przez Operatora wiadomości o śmierci Abonenta będącego osobą fizyczną,
 2. ustaniu bytu prawnego Abonenta nie będącego Konsumentem, chyba, że ustanie bytu prawnego wiąże się z przejęciem jego praw i obowiązków przez następcę prawnego, który przejmuje Abonenta bądź powstaje w wyniku jego podziału w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych,
 3. upływu okresu na jaki została zawarta, chyba że Umowa stanowi inaczej,
 4. utraty przez Operatora uprawnień niezbędnych do świadczenia Usług.
 
§ 9
 
 1. Za zgodą Operatora Abonent może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na inną osobę.
 2. Operator może uzależnić udzielenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy w szczególności od wykonania przez Abonenta wszystkich zobowiązań wobec Operatora.
 3. Za przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy Operator może pobierać opłatę w wysokości określonej w Cenniku.
 
§ 10
 
 1. Wszelkie naprawy, zmiany konfiguracji Urządzenia służącego do realizacji na rzecz Abonenta Usług Internetowych może wykonywać wyłącznie Operator lub osoby przez niego uprawnione do wykonywania takich czynności.
 2. Abonent zobowiązany jest zabezpieczyć Urządzenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
 3. Z momentem oddania Urządzenia Abonentowi do używania, na Abonenta przechodzi ryzyko uszkodzenia lub utraty Sprzętu w przypadku rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Abonent zobowiązany jest poinformować Operatora o nieprawidłowym funkcjonowaniu lub ich utracie, w terminie nieprzekraczającym 24 godzin od stwierdzenia tego zdarzenia.
 
§ 11
 
 1. Abonent zobowiązany jest używać Urządzenia zgodnie z wymogami prawidłowej eksploatacji w tym do zapewnienia warunków niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania.
 2. Urządzenie pozostaje własnością Operatora.
 3. Urządzenie oraz Usługa Internetowa świadczona Abonentowi nie mogą być wykorzystywane do świadczenia innym podmiotom usługi telekomunikacyjnej.
 4. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy Abonent zobowiązany jest do zwrotu udostępnionego mu Urządzenia. Zwrotu dokonuje w siedzibie Operatora lub lokalną ekspresową oraz rejestrowaną wysyłką lub inną ekspresową oraz rejestrowaną usługą kurierską, niezwłocznie – nie później niż w terminie 3 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Zwrot udostępnionego Urządzenia Abonenckiego następuje na koszt Abonenta. Za Urządzenia niezwrócone przez Abonenta lub zwrócone w stanie zniszczenia wykraczającego poza normalne zużycie albo w przypadku uszkodzenia Urządzeń wynikającego z nieprawidłowej eksploatacji przez Abonenta, jak również w razie zniszczenia, uszkodzenia Urządzeń w winy umyślnej bądź w skutek rażącego niedbalstwa Abonenta, Operator pobiera opłatę w wysokości określonej w Cenniku.
 
§ 12
 
 1. Operator zobowiązany jest do:
A) świadczenia Usług Internetowych z należytą starannością, na zasadach i warunkach określonych w Umowie, Cenniku i Regulaminie;
B) zapewnienia ciągłości świadczenia Usługi Internetowej na obszarze znajdującym się w zasięgu sieci Operatora oraz informowania Abonenta o ograniczeniach dostępu do Usługi Internetowej wynikających z konieczności wykonania napraw i niezbędnych konserwacji, z tym że Usługa Internetowa może zostać czasowo przerwana, opóźniona lub w inny sposób ograniczona, między innymi z powodu ograniczeń transmisji lub przerw w transmisji, warunków atmosferycznych, ograniczeń systemów informatycznych, zasięgu sieci, lokalizacji, siły sygnału bezprzewodowego, systemu sieciowego lub awarii Urządzenia. Ponadto Operator nie jest odpowiedzialne za blokady transmisji/aplikacji/stron dokonywanych przez władze Państw, w którym Abonent obecnie się znajduje np.  Chiny (Wielki Firewall Chiński).
C) udostępniania Abonentowi informacji o technicznych parametrach świadczonych Usług Internetowych, w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
 
§ 13
 
 1. Abonent zobowiązany jest do:
A) terminowego uiszczania Opłat oraz innych opłat należnych Operatorowi za zamówione przez Abonenta Usługi;
B) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które są niezgodne z prawem lub mogą doprowadzić do naruszenia prawa w związku z korzystaniem z Usług, w szczególności poprzez zamieszczanie lub propagowanie nielegalnych informacji, oprogramowania, treści lub obrazów naruszających prawa osób trzecich lub mających charakter przestępstwa,
C) nie dokonywania zmian w Urządzeniach, przy pomocy których świadczona jest Usługa,
D) zwrotu Urządzeń po zakończeniu Umowy w stanie nie gorszym, niż wynika z prawidłowej eksploatacji, a w przypadku uszkodzenia lub utraty Urządzeń w wyniku, co najmniej rażącego niedbalstwa Abonenta – do zwrotu wszelkich udokumentowanych przez Operatora kosztów związanych z zakupem i ewentualnym montażem Urządzeń,
E) zwrotu Urządzeń w ciągu 7 dni od daty zakończenia wynajmu. W przypadku rażącego niedbalstwa Abonenta – Operator może zarządać zwrotu wszelkich udokumentowanych przez Operatora kosztów związanych z zakupem i ewentualnym montażem Urządzeń,
F) ochrony Systemu przed wprowadzeniem do niego "wirusów'' (szkodliwego oprogramowania),
G) pisemnego powiadomienia Operatora niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni, o zmianie adresu korespondencyjnego oraz każdej zmianie danych identyfikujących Abonenta zawartych w Umowie,
H) nieświadczenia – odpłatnie bądź nieodpłatnie – jakichkolwiek usług telekomunikacyjnych innym podmiotom, w tym udostępniania Usług Internetowych bez zgody Operatora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 1. Operator zaleca Abonentowi
A) dbanie o bezpieczeństwo swojego systemu operacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem bieżących aktualizacji systemu, posiadania oprogramowania antywirusowego, antyspamowego itp.,
B) korzystanie podczas ładowania Urządzenia z zabezpieczeń przeciwprzepięciowych;
C) stosowanie do kont pocztowych, EBOK, oraz innych aplikacji internetowych wymagających podania hasła, haseł o długości, co najmniej 8 znaków, zawierających oprócz małych i dużych liter także cyfry i inne znaki, w tym interpunkcyjne.
 1. Abonent ponosi odpowiedzialność za:
A) dokonane naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich;
B) rozpowszechnianie przez Internet materiałów, które zawierają treści niezgodne z przepisami prawa;
C) działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do sieci komputerowych innych użytkowników, danych czy też pobieranie nielegalnego oprogramowania;
D) dokonywanie zmian, usuwanie lub dodawanie jakichkolwiek zapisów lub informacji osób trzecich bez ich zgody,
E) rozpowszechnianie wirusów komputerowych;
F) rozpowszechnianie informacji w sposób, który jest powszechnie uznany za uciążliwy (tzw. zaśmiecanie konta; ang. spamming);
G) korzystanie z Usług Internetowych w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego funkcjonowania Sieci i systemów komputerowych umożliwiających świadczenie Usług Internetowych.
 
§ 14
 
 1. Operator realizuje obsługę serwisową, w szczególności w zakresie:
A) udzielania Abonentom informacji dotyczących Umowy, Regulaminu oraz Cennika;
B) przyjmowania reklamacji;
C) realizacji zleceń;
D) udzielania Abonentom informacji odnośnie Usług Internetowych, a także zasad postępowania w przypadku ich awarii;
E) udzielania Abonentom informacji odnośnie aktualnych promocji i innych ofert.
 1. Jeśli wykonanie usług serwisowych wiąże się z kosztami, każdorazowo są one określone w Cenniku.
 2. Obsługa Abonenta jest realizowana przez Operatora za pośrednictwem:
A) przez stronę internetową Operatora www.xoxowifi.com;
B) Biura Obsługi Abonenta;
C) osób upoważnionych przez Operatora.
 1. Usługi serwisowe zgłoszone Operatorowi za pomocą udostępnionych przez Operatora środków porozumiewania się na odległość, w szczególności e-mailem, SMS, zgodnie z danymi teleadresowymi, które podane są na stronie Internetowej Operatora świadczone są 7 dni w tygodniu 24h na dobę, natomiast zgłoszenia telefoniczne świadczone są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do godziny 16:00.
 2. Zamówienia na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje Usługi mogą być zgłaszane Operatorowi:
A) przez stronę internetową Operatora www.xoxowifi.com;
B) pisemnie;
C) osobiście w siedzibie Operatora;
D) za pośrednictwem poczty elektronicznej i adresu e-mail podanego przez Abonenta przy zawieraniu Umowy, na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej Operatora.
 1. Zmiana lub dodanie pakietu taryfowego i/lub dodatkowej opcji Usługi następuje poprzez zmianę Umowy w trybie określonym w Umowie.
 2. Zmiana Umowy, o której mowa może nastąpić, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia zmienionych Usług w danej lokalizacji.
 
§ 15
 
 1. Abonent zobowiązany jest do zgłoszenia Awarii i Usterek Operatorowi za pomocą udostępnionych przez Operatora środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie, SMS,  e-mailem, WhatsApp, WeChat kierowanych zgodnie z danymi teleadresowymi, które podane są na stronie Internetowej Operatora.
 2. Zgłoszenia Awarii i Usterek za pomocą e-mail, SMS, WhatsApp, WeChat przyjmowane są 7 dni w tygodniu 24h na dobę, natomiast zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do godziny 16:00.
 3. Usunięcie Usterki powinno nastąpić w możliwie najszybszym terminie (nie dłuższym jednakże niż 48 godzin roboczych od zgłoszenia) i według kolejności zgłoszeń.
 4. Usunięcie Awarii powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia przez Abonenta.
 5. Operator ma prawo do pobrania określonej w Cenniku opłaty za naprawę Urządzenia niewynikającej z Usterki lub Awarii.
 6. W przypadku zgłoszania Awarii należy bezwględnie pozostawić Urządzenie XOXO WiFi włączone. Usunięcie Awarii będzie liczone od momentu włączenia Urządzenia i zgłoszenia Awarii.
 
§ 16
 
 1. Opłata określona jest każdorazowo w Cenniku lub w Regulaminie Promocji.
 2. Opłata obejmuje korzystanie z Usług przypisanych w Cenniku do danej Opłaty.
 3. Opłata jest płatna przez Abonenta z góry przed rozpoczęciem świadczenia Usług przez Operatora, po złożeniu Zamówienia.
 4. Za termin dokonania zapłaty Opłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Operatora.
 5. Cennik podawany jest przez Operatora do publicznej wiadomości oraz dostarczany nieodpłatnie Abonentowi wraz z Umową, jak również na każde jego żądanie.
 6. Abonent ma możliwość uiszczenia Opłaty kartą kredytową za pomocą systemu PayU (www.payu.pl), przez system PayPal (www.paypal.com) lub przelewem bankowym.
 7. W przypadku Abonentów będących przedsiębiorcami Operator przesyła f@kturę VAT w formie elektronicznej (na adres e-mail wskazany przez Abonenta), o ile Abonent nie zażąda doręczenia Faktury w formie papierowej.
 8. W przypadku Abonentów będących Konsumentami Operator przesyła f@kturę VAT w formie elektronicznej (na adres e-mail wskazany przez Abonenta), o ile Abonent nie zażąda doręczenia Faktury w formie papierowej
 9. W razie opóźnienia płatności Operatorowi przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. Dokonywane przez Abonenta wpłaty Operator może zaliczyć w pierwszej kolejności na poczet zaległych odsetek.
 
§ 17
 
 1. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Internetowej w zakresie określonym w Umowie, Regulaminie, Regulaminie Promocji oraz w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Usługi Internetowej w przypadku, gdy wynika to z:
A) przyczyn niezależnych od Operatora, których nie dało się przewidzieć,
B) awarii spowodowanych przez urządzenia stanowiące własność Abonenta, bądź przez oprogramowanie Abonenta, błędów w obsłudze lub konfiguracji urządzeń stanowiących własność Abonenta, za które odpowiedzialność ponosi Abonent, połączonych z Urządzeniem;
C) siły wyższej, a w szczególności: działania sił przyrody, wojny, strajków, awarii sieci energetycznej, aktów władzy państwowej i samorządowej, aktów wandalizmów i kradzieży, katastrofy budowlanej, itp., chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Internetowej było wynikiem winy umyślnej, rażącego niedbalstwa Operatora lub następstwem czynu niedozwolonego.
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte świadczenie usługi, jeśli Abonent znajdzie się poza zasięgiem sieci Operatora. Ponadto świadczenie usług mobilnego Internetu ograniczone jest także możliwościami technicznymi związanymi z infrastrukturą w danym państwie. Usługa Internetowa może więc zostać czasowo przerwana, opóźniona lub w inny sposób ograniczona, co może wynikać między innymi z ograniczeń transmisji lub przerw w transmisji, warunków atmosferycznych, ograniczeń systemów informatycznych, zasięgu sieci, lokalizacji, siły sygnału bezprzewodowego, systemu sieciowego lub awarii Urządzenia.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokady transmisji/aplikacji/stron dokonywanych przez władze Państw, w którym Klient obecnie się znajduje np.  Chiny (Wielki Firewall Chiński).
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności:
A) za skutki i treść oraz bezpieczeństwo przekazu wysyłanych lub otrzymywanych przez Abonenta informacji za pośrednictwem Sieci;
B) za zabezpieczenie danych i oprogramowania urządzeń stanowiących własność Abonenta przed ingerencją osób trzecich;
C) za szkody powstałe na skutek niewłaściwego korzystania z urządzeń stanowiących własność Abonenta, jakiejkolwiek szkody poniesionej przez Abonenta niebędącego Konsumentem w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymywaniu lub przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową bądź powolną transmisją, opóźnieniami bądź przerwami w świadczeniu Usług Internetowych.
 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Internetowych Abonentowi przysługuje odszkodowanie.
 2. W wypadku określonym w ust. 6 powyżej odszkodowanie ustala się w wysokości 1/30 dziennej Opłaty za każdą pełną dobę przerwy w korzystaniu z Usług.
 3. Jeżeli przerwa w dostępie do Usługi przekracza 24h Operator zwraca Abonentowi całkowity koszt Usługi za dni w których Usługa została przerwana.
 4. Zasady wskazane w ust. 6 i 7 powyżej mają zastosowanie w przypadku nieosiągnięcia określonego w Umowie minimalnego poziomu jakości świadczonej Usługi Internetowej.
 5. W przypadku Konsumenta, zasady określone powyżej w ust. 6, 7, 8 nie ograniczają jego uprawnienia do dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywistej szkody.
 6. Należna Abonentowi kwota odszkodowania zostanie mu wypłacona na wskazane przez Abonenta w reklamacji konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Abonenta w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 
§ 18
 
 1. Abonentowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę poza lokalem Operatora lub na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy poprzez pisemne oświadczenie złożone w siedzibie Operatora lub wysłane do siedziby Operatora na formularzu, którego wzór Konsument otrzymuje wraz z Umową.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Operatora lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku rozpoczęcia świadczenia Usług na jego żądanie przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, gdy Operator wykonał Usługę w całości.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. Odpowiedzialność Konsumenta z tytułu uszkodzenia bądź zniszczenia Urządzeń ograniczona jest do wartości Urządzeń uwzględniającej stopień zużycia Urządzeń, wynikających z ich normalnej eksploatacji.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Operator zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Operator został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonamy w sposób wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu, a w przypadku niewskazania go tam – w sposób uzgodniony podczas dodatkowego kontaktu zainicjowanego ze strony Operatora. Abonent nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 6. Jeżeli Abonent zażądał rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług Internetowych, to w przypadku takiego odstąpienia zapłaci on kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Operatora o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku, gdy stroną Umowy jest Abonent będący Konsumentem, sprawy sporne mogą być poddane rozstrzygnięciu przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (postępowanie mediacyjne) lub przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 
§ 19
 
 1. Operator jest administratorem danych Abonenta w rozumieniu rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”, a dane te są przetwarzane w związku ze świadczeniem Usług Internetowych. Za zgodą Abonenta dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych podmiotów powiązanych z Abonentem.
 2. Operator przetwarza dane transmisyjne obejmujące usługi świadczone na rzecz Abonenta niezbędne do naliczania opłat Abonenta w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresach przewidzianych w przepisach prawa.
 3. Wszystkie kwestie związane z ochroną danych osobowych Abonenta są szczegółowo umówione z Polityce Prywatności znajdującej się na stronie internetowej Operatora - www.xoxowifi.com.
 
§ 20
 1. Reklamacją jest zgłoszenie przez Abonenta niezadowolenia lub roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnych przez Operatora.
 2. Reklamacja może być złożona w ciągu 14 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usług Internetowych, lub od dnia, w którym usługi te zostały nienależycie wykonane, lub miały być wykonane lub od dnia dostarczenia Faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usług Internetowych. Reklamację wniesioną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Operator niezwłocznie powiadamia Abonenta. Za dzień złożenia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Operatora informacji zawierającej reklamację.
 3. Reklamacja może być złożona:
A) formie pisemnej – osobiście w siedzibie Operatora albo przesyłką pocztową,
B) ustnie – telefonicznie,
C) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wskazanych do tego celu przez Operatora na stronie internetowej.
 1. Reklamacja powinna zawierać:
A) imię i nazwisko, albo nazwę (firmę) i adres Abonenta zgłaszającego reklamację;
B) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
C) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
D) datę zawarcia Umowy i określony w Umowie termin rozpoczęcia świadczenia Usług Internetowych, w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług;
E) wysokość odszkodowania lub innej należności, wynikających z Umowy lub z przepisów prawa - jeżeli Abonent żąda ich wypłaty;
F) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności,
podpis Abonenta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 1. W przypadku gdy reklamacja złożona ustnie albo w formie pisemnej osobiście podczas wizyty w siedzibie Operatora nie spełnia warunków określonych w ust. 4 powyżej, upoważniona osoba reprezentująca Operatora przyjmująca reklamację, jest obowiązana, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, do niezwłocznego poinformowania Abonenta o konieczności jej uzupełnienia. Reklamacje nieuzupełnione pozostawia się bez rozpoznania.
 2. W przypadku gdy reklamacja złożona w sposób inny niż wskazany w ust. 5 powyżej nie spełnia warunków określonych w ust. 4 powyżej, Operator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Abonenta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w ust. 4 pkt e, a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności oraz kwota tego odszkodowania lub zwrotu nie budzi wątpliwości, Operator traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona.
 4. W przypadku złożenia reklamacji osobiście przez Abonenta w siedzibie Operatora, ustnie, albo w formie pisemnej, upoważniona osoba przyjmująca reklamację i reprezentująca Operatora niezwłocznie potwierdza jej przyjęcie.
 5. W przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej przesyłką pocztową, telefonicznie albo w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Operator w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie. Potwierdzenie to wskazuje dzień złożenia reklamacji, oraz zawiera nazwę, adres i numer telefonu jednostki Operatora rozpatrującej reklamację. Postanowień poprzednich dwóch zdań nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 6. Operator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie do Abonenta przez Operatora odpowiedzi na reklamację przed upływem tego terminu.
 7. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
A) nazwę Operatora rozpatrującej reklamację;
B) informację o dniu złożenia reklamacji i rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
C) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty lub zwrotu,
D) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym w tym szczególnych praw dochodzenia roszczeń przez Konsumentów,
E) dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego Operatora, z podaniem jego imienia, nazwiska i zajmowanego przez niego stanowiska.
 1. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:
A) dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;
B) zostać doręczona Abonentowi przesyłką poleconą – w przypadku, gdy odpowiedź na reklamację jest udzielana w formie pisemnej.
 1. Za zgodą Abonenta wyrażoną w reklamacji, w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub w odrębnym oświadczeniu, Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez Abonenta środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli Abonent nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez Abonenta do złożenia reklamacji.
 2. Posłużenie się innym środkiem komunikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 12 i ust. 13 powyżej jest dopuszczalne, jeśli potwierdzenie przyjęcia reklamacji i odpowiedź na reklamację spełniają wymogi określone postanowieniami niniejszego paragrafu, a postać i forma tego potwierdzenia i odpowiedzi umożliwia Abonentowi ich zapisanie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 3. Jeżeli wysłana przez Operatora odpowiedź na reklamację nie została doręczona Abonentowi, Operator, na żądanie Abonenta niezwłocznie przekazuje ponownie tę odpowiedź, jej duplikat lub kopię.
 4. Abonent, w porozumieniu z Operatorem, określa sposób, formę i postać, w jakiej ponowna odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopia, o których mowa w ust. 15 powyżej, ma zostać przekazana. Na żądanie Abonenta, w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, Operator ponownie przekazuje odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopię przesyłką poleconą, bez względu na formę, w jakiej pierwotnie została wysłana odpowiedź na reklamację.
 5. Operator nie jest obowiązany do ponownego przekazania Abonentowi odpowiedzi na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności danej sprawy jednoznacznie wynika, że odpowiedź na reklamację została doręczona Abonentowi.
 6. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od jej złożenia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona. W przypadku Konsumentów termin ten wynosi 14 dni.
 7. W przypadku uwzględniania reklamacji opłata z tytułu wykonania Usługi za reklamowany okres podlega zwrotowi.
 8. Spory pomiędzy Abonentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem a Abonentem jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument, wówczas Sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Abonenta. Spory pomiędzy Abonentem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 
§ 21
 
W przypadku uznania reklamacji Operator zwróci nienależnie pobrane Opłaty.
 
§ 22
 1. Ograniczenia w dostępie lub korzystaniu z usług i aplikacji są określone w Cenniku, Umowie lub na stronie WWW Operatora, jeżeli Operator wprowadził takie ograniczenia.
 2. Informacje o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą, w tym informacje o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych Abonenta zamieszczone są na stronie internetowej Operatora, a na wniosek Abonenta zostaną mu udzielone telefonicznie bądź poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej.
 
§ 23
 1. Abonent jest zobowiązany do poinformowania Operatora o każdorazowej zmianie swoich danych zawartych w Umowie, wszczęciu wobec niego postępowań upadłościowych oraz innych postępowań sądowych, mogących mieć wpływ na wykonywanie Umowy, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie do 3 dni od dnia zaistnienia tych zmian lub wszczęcia postępowań.
 2. Abonent jest zobowiązany do doręczenia dokumentów potwierdzających zaistnienie zmian lub wszczęcie postępowania.
 
§ 24
 
Informacje o Usługach świadczonych przez Operatora dostępne są na jego stronie internetowej.
 
§ 25
 
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub Umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo telekomunikacyjne.