1. Regulamin

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która kupuje produkty i dokonuje Zamówień w ramach Sklepu.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
Produkty - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego XOXO WiFi.
Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.xoxowifi.com, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
Sprzedawca/Usługodawca – XOXO Solutions Sp. z o.o.  w Łodzi, Ziemowita 9/10, 92-413 Łódź, NIP: 728-283-53-27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łódź-Śródmieście pod numerem KRS: 0000768487, adres poczty elektronicznej: support@xoxowifi.com, numer telefonu kontaktowego: +48 42 30 77 400.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzysta z Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, który decyduje się na zawarcie Umowy sprzedaży – określa ona rodzaj zakupionego Towaru, a także jego liczbę i cenę. określające w szczególności rodzaj i liczbę i cenę Towaru.
Usługi telekomunikacyjne – usługi, w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, świadczone Abonentom przez Operatora;
Usługi Internetowe (Usługi) – usługi dostępu do Internetu za pośrednictwem Sieci Operatora;


 
2.   Postanowienia ogólne
2.1.    Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.xoxowifi.com oraz Zamówienia poprzez adres mail z domeny xoxowifi.com.
2.2.    Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.xoxowifi.com prowadzony jest przez XOXO Solutions Sp. z o.o.  w Łodzi, Ziemowita 9/10, 92-413 Łódź, NIP: 728-283-53-27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łódź-Śródmieście pod numerem KRS: 0000768487, adres poczty elektronicznej: support@xoxowifi.com, numer telefonu kontaktowego: +48 42 30 77 400.
2.3.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
2.4.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego pod adresem https://xoxowifi.com/pl/polityka-prywatnosci.html.
 
3.   Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym
I)  W Sklepie Internetowym dostępne są dwie Usługi Elektroniczne: Konto i Formularz Zamówienia.
3.1.    Konto – z Konta może korzystać Usługobiorca, który wykona łącznie trzy kolejne kroki:
1)      Wypełni Formularz Rejestracji;
2)      Kliknie opcję „Załóż konto”;
3)      Potwierdzi chęć utworzenia konta, wchodząc na podany adres poczty elektronicznej, a następnie klikając w potwierdzający link, który umożliwi utworzenie konta.
W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej. W ramach Konta Usługobiorca musi podać takie dane jak: imię i nazwisko (i/lub nazwa firmy), adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, NIP w przypadku firm), numer telefonu kontaktowego.
3.2.    Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie i przez nieoznaczony czas. Usługobiorca w każdej chwili i bez konieczności podania przyczyny, może usunąć swoje Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@xoxowifi.com, lub też pisemnie na adres:
XOXO Solutions Sp. z o.o.
Bionanopark
Dubois 114/116
93-465 Łódź
 
3.3.    Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
1)      Wypełnieniu Formularza Zamówienia;
2)      Kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamawiam i płacę”.
Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. W wypadku klientów będących konsumentami podanie numeru NIP nie jest niezbędne.
3.4.    Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
3.5.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
• komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon lub podobne urządzenie z dostępem do Internetu
• dostęp do poczty elektronicznej
• aktualna wersja jednej z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Edge, Safari
• włączenie w przeglądarce internetowej dla strony www.xoxowifi.com obsługi Javascript i zapisu plików Cookies (ciasteczka)
3.6.    Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 
II)  Tryb postępowania reklamacyjnego.
3.7.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 7 i 8 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
• pisemnie na adres: XOXO Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-465), Bionanopark, ul. Dubois 114/116
• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@xoxowifi.com
• telefonicznie pod numerem +48 42 30 77 400
3.8.    Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:
1)      informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
2)      żądania Usługobiorcy
3)      danych kontaktowych składającego reklamację.
Ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w poprzednich punktach mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3.9.    Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 
4.   Warunki zawierania umowy sprzedaży:
4.1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.3. Regulaminu bądź poprzez złożenie zamówienia poprzez skrzynkę mail.
4.2.        Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
4.3.        Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
4.4.        Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą może być również zawarta poprzez elektroniczne formy komunikacji tj. mail, Facebook, Whatsapp. W tym przypadku obowiązują ceny przesłane w formie elektronicznej.
4.5.         W przypadku zakupu urządzenia przez Klienta obowiązuje zniżka 15% na Usługi internetowe. Regulamin Usług telekomunikacyjnych dostępny jest pod adresem:  https://xoxowifi.com/pl/regulamin-wynajem.html
4.5.        Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.3. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 
5.   Sposoby i terminy płatności za produkt.
I)  Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
5.1.    Płatność przez Paymento, PayU lub Paypal zaraz po złożeniu Zamówienia.
5.2.    Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
5.3.    Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
mBank: 86 1140 2004 0000 3702 7846 1998
5.4.    Przelew z odroczonym terminem płatności – dostępny jedynie dla klientów biznesowych.
 
II)  Termin płatności.
5.5.    W przypadku płatności elektronicznych, kartą płatniczą lub przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania ustalonej płatności celem wydania bądź wysłania przesyłki.
5.6.    W przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do zapłacenia w momencie odbierania przesyłki.
5.7.    W przypadku płatności przelewem z odroczonym terminem płatności (klienci biznesowi), należy dokonać płatności w ustalonym terminie.
 
6.    Sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu.
I)  Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
ll) Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w niniejszym Regulaminie oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
III) Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
6.1.    Przesyłka kurierska – kurier dostarcza przesyłkę przeważnie następnego dnia roboczego od dnia nadania. Istnieje możliwość wybrania standardowej przesyłki kurierskiej lub przesyłki za pobraniem – w takim przypadku należy zapłacić kurierowi przy odbiorze.
6.2.    Paczkomaty InPost 24/7 – przesyłka doręczana jest do Paczkomatu InPost najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia nadania. Istnieje możliwość wybrania również opcji Paczkomat za pobraniem.
6.3.    Odbiór osobisty – po odbiór osobisty towaru zapraszamy do siedziby Sprzedawcy do Bionanoparku przy ulicy Dubois 114/116 w Łodzi. Odbiór osobisty możliwy jest siedem dni w tygodniu od godziny 8:00 do 22:00. Opcja ta jest bezpłatna.
 
IV) Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób (pod warunkiem, że w opisie Produktu nie wskazano innego terminu dostawy z uwagi na ograniczoną dostępność Produktu):
6.5.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem (wyjątek – przelew z odroczonym terminem płatności), płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
6.6.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6.7.    W przypadku przelewu z odroczonym terminem płatności (w przypadku klientów biznesowych) – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
V) W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie niezwłocznie gotowy do odbioru przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano dłuższy termin. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
6.8.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem (wyjątek – przelew z odroczonym terminem płatności), płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
6.9.    W przypadku przelewu z odroczonym terminem płatności (w przypadku klientów biznesowych) – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 
7.   Reklamacja produktu
7.1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
7.2.    Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
7.3.    Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
• pisemnie na adres: XOXO Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-465), Bionanopark, ul. Dubois 114/116
• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@xoxowifi.com
• telefonicznie pod numerem +48 42 30 77 400
• Osobiście w siedzibie sprzedawcy: XOXO Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-465), Bionanopark, ul. Dubois 114/116
7.4.    Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
• informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
• żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
• danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
7.5.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
7.6.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: XOXO Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-465), Bionanopark, ul. Dubois 114/116. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca.
 
8.   Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
8.1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php


8.2.    Mając na względzie pozytywną współpracę z Klientami dążymy do możliwie najkorzystniejszego dla Klienta rozwiązania zgłaszanej reklamacji. Informujemy, że konsumenci na terenie Unii Europejskiej mogą korzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów za pośrednictwem platformy: https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Uczestnictwo w takiej procedurze jest dobrowolne dla obydwu stron. Wypełniając obowiązki ustawowe, informujemy, że XOXO Solutions Sp. z o.o. nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów.
 
9.   Prawo odstąpienia od umowy
9.1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
• pisemnie na adres: XOXO Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-465), Bionanopark, ul. Dubois 114/116.
• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@xoxowifi.com;
9.2.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
2) dla umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
9.3.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
9.4.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności (z wyjątkiem płatności za pobraniem, w tym przypadku Sprzedawca zwraca płatność na wskazany rachunek bankowy), jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.5.    Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie Produktu przed jego upływem na adres: XOXO Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-465), Bionanopark, ul. Dubois 114/116.
9.6.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9.7.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, czyli dostarczenia zwracanego towaru do Sprzedawcy.
 
10.         Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
10.2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
10.3. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
10.4. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
10.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
10.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 
11.         Postanowienia końcowe
11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
11.2. Zmiana Regulaminu:
1) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.