Regulamin Bonu Konkursowego XOXO WiFi przyznawanego podczas Mobile Trends Conference 2020:

I. Warunki ogólne

1. Sponsorem Bonu Konkursowego (zwanego dalej “Sponsorem”) jest firma XOXO Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Dubois 114/116
2. Sponsor zobowiązuje się do przekazania zwycięzcy oraz zdobywcom drugiego i trzeciego miejsca (zwanych dalej „Zwycięzcami”) Bonu uprawniającego do korzystania z usługi XOXO WiFi firmy Sponsora.
5. Bon może być wykorzystany wyłącznie do wykorzystania usługi oferowanej przez Sponsora.
6. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Sponsorowi.
7. Posiadacz bonu konkursowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym w niniejszym regulaminie bonu Sposora.
8. Okres ważności bonu podarunkowego upływa dnia 31 grudnia 2020 roku.
9. Niewykorzystanie bonu konkursowego, zgodnie z terminem określonym w treści regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności bonu konkursowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Sponsora z roszczeniami w tym zakresie.
10.Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

II. Realizacja Bonu Konkursowego

1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać Bon Konkursowy na usługę dostępu do Internetu XOXO WiFi w krajach podanych na stronie internetowej www.xoxowifi.com.
2. Lista krajów, w której osiągalna jest usługa XOXO WiFi, jak i informacje o pakietach 3G i 4G zawarte są w FAQ na stronie internetowej www.xoxowifi.com
3. Zwycięzcy w konkursie Mobile Trends Conference 2020, otrzymają bony umożliwiające ze skorzystania z usługi na okres 7 dni.
4. Zwycięzcy otrzymają bon konkursowy tuż po zakończeniu konkursu organizowanego przez Mobile Trends Conference.
5. Bon konkursowy należy wykorzystać do końca terminu określonego w „Warunkach ogólnych” regulaminu.
6. Zabrania się odsprzedawania i przekazywania bonów konkursowych osobom trzecim.

III. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane ze skorzystaniem z usługi przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Sponsora zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie na stronie internetowej www.xoxowifi.com.

IV. Postanowienia końcowe

1. Otrzymanie Bonu Konkursowego stanowi potwierdzenie, że Zwycięzca akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie